Uppförandekoden (Code of Conduct)

Uppförandekoden (från engelskans Code of Conduct) är riktlinjer för hur vi som företag bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och eller miljömässigt riktigt sätt.

WBP Trading ABs uppförandekod bygger på de 10 principer som tagits fram inom ramen för FN:s Global Compact. Uppförandekoden behandlar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Dessa områden omfattar de väsentliga delar av det ansvarstagande som är naturligt att ta för verksamheten. De grundläggande principerna i uppförandekoden är:

Mänskliga rättigheter
1. WBP Trading AB stödjer och respekterar skydd för internationella mänskliga rättigheter.

2. WBP Trading AB är inte delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt
3. WBP Trading AB upprätthåller föreningsfrihet i enlighet med lokal lagstiftning och alla medarbetare är fria att starta eller delta i facklig verksamhet. WBP Trading AB erkänner rätten till kollektiva förhandlingar avseende anställningsvillkor.

4. Alla former av tvångsarbete är förbjudet och medarbetare har rätt att avbryta sin anställning enligt lokal lagstiftning eller anställningsavtal.

5. WBP Trading AB tar avstånd från alla typer av barnarbete. Ingen person under 15 år ska anställas och vid särskilt krävande uppgifter krävs att personen är minst 18 år.

6. All diskriminering, oavsett etnicitet, hudfärg, kön, religion, politisk åsikt, nationell härkomst, socialt ursprung, ålder, funktionshinder, HIV/AIDS status, medlemskap i fackförening, och sexuell läggning, ska undvikas vid anställning eller yrkesutövning. Fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudna.

Miljö
7. WBP Trading AB stödjer försiktighetsprincipen gällande miljörisker: ”Där det finns hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, får brist på fullständig vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring".

8. Innovativa lösningar som innebär minskad miljöbelastning uppmuntras och WBP Trading AB tar aktivt initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.

9. WBP Trading AB uppmuntrar utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Hållbar utveckling är ett nyckelord och WBP Trading AB arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv.

Anti-korruption
10. WBP Trading AB arbetar mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning, samt med att proaktivt utveckla strategier och konkreta program för att ta itu med korruption såväl internt som i koncernens försörjningskedjor.

Fredrik Rönnerberg


Verkställande direktör
WBP Trading AB

Nyheter hos WBP Trading

2020-03-03 Limsidan utvecklas med Hranipex

Vi har nu lagerfört och levererat lim även från Hranipex under en tid med god respons.
En satsning som verkar falla väl ut och som därför fortsätter att utvecklas.

Läs mer

Lagrets öppettider

Vi återgår från och med idag 9/6 till att hålla lagret öppet 07:00-15:30.

Dock stänger vi lagret 15:00 och kontoret 16:00 på fredagar fram till semestern.

FAQ

WBP levererar endast till företag som innehar F-skattebevis.